Algemene Voorwaarden

NIMA opleidingen Zuid is een onderdeel van De Laat Kenniscentrum. Inschrijving voor een opleiding of cursus bij NIMA opleidingen Zuid is mogelijk door het opsturen van een ingevuld en ondertekend inschrijfformulier of door inschrijving via de website www.delaatkenniscentrum.nl. Door de inschrijving verklaart de cursist akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

Belangrijk om te weten:

Examen

De opleidingen worden afgesloten met een intern of extern examen. De exameneisen, de examendata, de examenplaatsen en het examengeld worden vastgesteld door de betreffende exameninstantie. De cursist is persoonlijk verantwoordelijk voor juiste en tijdige aanmelding c.q. inschrijving bij de instantie die het betreffende examen afneemt. De Laat Kenniscentrum draagt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid.

 Vrijstellingen

De cursist kan vrijstelling krijgen voor een onderdeel als door middel van een erkend certificaat aangetoond kan worden dat de cursist de kennis en vaardigheden van het onderdeel beheerst. Alleen de directie is, in overleg met de betreffende exameninstantie, bevoegd vrijstellingen te verlenen.

Auteursrecht

Het lesmateriaal wordt eigendom van de cursist op het moment dat het opleidingsinstituut het cursusgeld heeft ontvangen. Het auteursrecht berust echter bij het opleidingsinstituut. Het lesmateriaal mag niet worden gekopieerd of op andere wijze worden verveelvoudigd.

Vertrouwelijkheid  

De Laat Kenniscentrum, zijn personeel en/of voor De Laat Kenniscentrum werkzame personen zullen de door de klant verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. De Laat Kenniscentrum conformeert zich daarbij aan de geldende privacywetgeving.

Personeelsgegevens

De Laat Kenniscentrum verwerkt de door de klant verstrekte personeelsgegevens in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. De klant garandeert dat betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van de gegevens door De Laat Kenniscentrum.

Klachtenregeling

Klik hier voor onze klachtenregeling.

In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de cursusleiding.

Opgemaakt i.s.m. Lamers Tielemans advocaten opgesteld 2017